Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:17 Số tầng:36
Quy mô:271 ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:10.000 Ngày hoàn thành:Quý IV/2019
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:17
Số tầng:36
Quy mô:271 ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:10.000
Ngày hoàn thành:Quý IV/2019
2